Skip links and keyboard navigation

Tagalog

View this page in Adobe Acrobat form (PDF, 18KB) ( http://www.qld.gov.au/languages/Tagalog.pdf )

Malugod kayong tinatanggap ng Pamahalaan ng Utopia sa mga Serbisyong Pang – Internet nito.

Kailangan ba ng tulong sa inyong wika?

Kung hindi kayo makakuha ng impormasyong hinahanap ninyo sa inyong wika, ang mga sumusunod na mga koneksyon (links) ay makatutulong sa
inyo na kontakin ang serbisyong kailangan ninyo.

 

 • Mga Pang-teleponong Tagasalin sa Wika (Telephone Interpreters)

  Serbisyo sa Pagsasalin at Pagpapaliwanag sa Wika (Translating and Interpreting Service - TIS), Kagawaran ng Imigrasyon at mga Bagay na Pang-Iba’t ibang Kultura (Department of Immigration and Multicultural Affairs)
  http://www.tisnational.gov.au/

  Ang serbisyo ng TIS ay nakalaan 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo at ito ay maaaring makuha kahit saan sa Australia sa halaga ng tawag na lokal sa 131 450.
 • Direktoryo ng mga Akreditadong Propesyonal sa Pagsasalin at Pagpapaliwanag sa Wika.

  (Directory of Accredited Practitioners of Translating and Interpreting) Autoridad ng Pambansang Akreditasyon para sa mga Tagasalin at Tagapaliwanag sa Wika (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)
  http://www.naati.com.au/

  Linya ng Telepono ng NAATI: 1300 557 470 sa Australia
 • Direktoryo ng Telepono na Dilaw ang mga Pahina

  Ang mga pangalan ng mga Tagasalin at Tagapaliwanag sa Wika ay matatagpuan sa “Yellow Pages” sa ilalim ng “Interpreters” at / o “Translators.”

Kami ay umaasa na magagamit ninyo ang impormasyong ito at ituturing na kapaki-pakinabang. Ipadala ninyo sa amin ang inyong mga puna o pansin.

Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0)
Last updated
27 August 2015

Page feedback

 1. How satisfied are you with your experience today? *