Skip links and keyboard navigation

Vietnamese

View this page in Adobe Acrobat form (PDF, 73KB) ( http://www.qld.gov.au/languages/Vietnamese.pdf )

Chính Quyền Utopia hân hoan chào đón bạn vào xem Dịch Vụ Mạng Lưới Toàn Cầu của Tiểu Bang.

Cần được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn ?

Nếu không tìm được những thông tin bằng ngôn ngữ của mình, bạn có thể vào những trang liên kết sau đây để có thể giúp bạn liên lạc được với dịch vụ mà bạn cần:

 • Thông ngôn qua điện thoại

  Cơ Quan Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS) thuộc Bộ Di Trú và Sắc Tộc Sự Vụ
  http://www.tisnational.gov.au/

  Cơ Quan TIS hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần và có thể gọi từ bất cứ nơi nào trên nước Úc với giá điện thoại địa phương qua số 131 450.
 • Sổ Niên Giám Các Thông Ngôn và Phiên Dịch được công nhận hành nghề

  Cơ Quan Công Nhận Các Thông Ngôn và Phiên Dịch Toàn Quốc (NAATI)
  http://www.naati.com.au/

  Đường dây nóng của cơ quan NAATI số 1300 557 470 trên toàn nước Úc.
 • Niên Giám Điện Thoại Quyển Màu Vàng

  Các Thông Ngôn và Phiên Dịch Viên có thể được tìm thấy trong Yellow Pages (Niên Giám Điện Thoại Quyển Màu Vàng) dưới tựa đề “Interpreters” (Thông Ngôn) và/hay “Translators” (Phiên Dịch Viên).

Chúng tôi mong rằng những chi tiết trên sẽ hữu ìch cho bạn. Xin bạn gởi cho chúng tôi biết ý kiến.

Licence
Creative Commons Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0)
Last updated
27 August 2015

Page feedback

 1. How satisfied are you with your experience today? *